Kompletná rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác, Žilina

"Rosenfeldov palác patrí medzi najkrajšie a najhodnotnejšie secesné stavby v centre Žiliny,  no aj napriek tomu sa naň dlho zabúdalo...." - prečítali sme si na internete v súvislosti s palácom, ktorý len nedávno prešiel  rozsiahlou rekonštrukciou. 
Nakoniec dospel do štádia, že ho museli pred niekoľkými rokmi zatvoriť. Neutešený pohľad na celkom spustnutý, bez života, zvonku  ošarpaný a zanedbaný, čakal na rekonštrukciu. Tá sa pre nedostatok peňazí neustále odkladala. Vykonávali sa v ňom len nevyhnutné údržbárske práce, rozsiahle stavebné zmeny boli v nedohľadne. 
Ak zájdeme do histórie, dozvieme sa,  že palác dal v roku 1907 postaviť obchodník a bankár Ignác Rosenfeld ako zmenšenú napodobeninu viedenského zámku Belveder. Slúžil nielen ako obytný dom, ale aj ako sídlo Žilinskej obchodnej banky, ktorá v Žiline vznikla v roku 1869. Historicky je palác vzácnym dielom, ktorý  manželka majiteľa bola nútená po jeho smrti  predať.  V dvadsiatych rokoch minulého storočia v ňom sídlila Žilinská obchodná banka, na začiatku päťdesiatych rokov slúžil ako Pioniersky dom, neskôr ho využívalo žilinské Centrum voľného času.  Roky necitlivého a neosobného prístupu sa  na tejto architektonicky impozantnej stavbe a kultúrnej pamiatke značne podpísali.
Hoci bol  Rosenfeldov palác v roku 2009 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, a pár rokov predtým za kultúrnu pamiatku mesta Žilina,  pre havarijný stav ho museli jednoducho zatvoriť. Renovácie sa  palác dočkal až nedávno. Už takmer celkom schátraný palác sa Žilinská radnica konečne rozhodla dať do pôvodného stavu.  Z prostriedkov eurofondov a Nórskych fondov.
Rekonštrukciou sme obnovili podstatnú časť interiéru, ako sú monumentálne mramorové schodisko, umelecky chránená výzdoba dverí a okien, vzácna štuková výzdoba exteriéru aj  interiéru a tiež historické svietidlá.  Opravili sme  aj  všetky prípojky, strechu, narušený krov a fasádu. Revitalizáciou takmer v hodine dvanástej sme sanovali nadmernú vlhkosť tejto vzácnej kultúrnej pamiatky, čím sme predišli jej ďalšiemu znehodnoteniu.  Aj preto všetky reštaurátorské a rekonštrukčné práce prebehli pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Žiline.  Priamo  v objekte sme zachovali  všetky pôvodné historické detaily – dlažby, mramorové obklady, pôvodné okná zasklené leptanými sklami, lustre, liatinové radiátory s krásnymi vzormi. 
V skutočnosti si proces obnovy celého objektu, teda vonkajších fasád a strechy, ako aj celoplošnej obnovy interiérových priestorov, vyžadoval veľmi náročné reštaurátorské a umelecko-remeselné práce.  Uskutočnili sme ich s využitím špecializovaných technologických postupov a aj množstva rôznorodých materiálov.

Exteriérová fasáda potrebovala precízny prístup k prácam na dekoratívnej štukovej výzdobe. Od odstraňovania nevhodných mladších náterov, stabilizovanie zachovaného torza originálu až po hmotové doplnenie chýbajúcich prvkov v pôvodnom tvarosloví a povrchovú farebnú úpravu podľa pôvodného výrazu.

Klampiarske dekoratívne prvky výzdoby strechy sme postupne zosúladili s tvarovou predlohou na archívnych fotografiách. Mnohé z nich sme najskôr sochársky vymodelovali a potom vytvorili z 
nových materiálov.    

Náročnú prácu sme mali aj s interiérovou časťou priestorov. Opatrili sme ju zjednocujúcou omietkovou vrstvou a farebným odtieňom podľa nálezov na pôvodných plochách jednotlivých miestností. Zachované historické svietidlá sme doplnili o absentujúce sklené tienidlá,  ktoré sme predtým povrchovo ošetrili a sfunkčnili.  Keramické obklady a podlahy sme  nanovo vytvarovali do plošných celkov s využitím pôvodných prvkov, premiestnených z iných polôh.

Pôvodné drevené výplne okenných otvorov sme povrchovo upravili do pôvodného farebného výrazu so zachovaním niektorých pôvodných historických sklenených výplní.  Zručne sme opravili aj pôvodný zvinovací roletový systém žalúzií.  Zničené výplne sme doplnili tvarovými replikami podľa originálov.  Chýbajúce leptané sklené dekoratívne výplne okien sme zhotovili historickou technikou v pôvodnom vizuálnom výraze. Každé ešte dostalo kompletné kovové mosadzné ovládacie prvky. Repliky sú identické s pôvodnými.
Rovnaký postup sme zvolili aj pri pôvodných drevených dverných výplniach.  Dvere sme ošetrili reštaurátorským spôsobom, sfunkčnili a kompletne sme dorobili repliky kovových mosadzných ovládacích prvkov, zhodných s pôvodnými. 
Existujúce  podlahové  terazzové plochy sme povrchovo upravili. V prípade chýbajúcich prvkov sme tieto vizuálne doriešili a dosadili príbuzným materiálom.
Podobný postup si žiadali aj pôvodné kamenné, žulové, vápencové a mramorové prvky. Tie sme hmotovo scelili. Doplnky stĺpikov balustrád sme vytmelili a  nahradili prírodným mramorom.

Pri  masívnych drevených vstupných bránach chýbali dôležité časti. Aby získali svoj vzácny historický výraz, museli sme ich prácne doplniť.
Umnou remeselnou rekonštrukciou prešli aj kované dekoratívne prvky vonkajšieho oplotenie a kované mreže. 
  
Rosenfeldov palác v Žiline sa tak vďaka citlivému prístupu tímu špecialistov, reštaurátorov, umeleckých remeselníkov a špecializovaných stavebných robotníkov zo stavebnej spoločnosti  EURO-BUILDING, a.s, stal takmer vernou kópiou pôvodného paláca, zachyteného na historických fotografiách mesta.   

Rekonštrukcie od EURO BUILDING

Top