Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Sídlom Zemplínskeho múzea v Michalovciach (pôvodne Zemplínskeho vlastivedného múzea) je od roku 1957   bývalý  Sztarayovský kaštieľ.  

Areál kaštieľa sa nachádza uprostred mesta, na nábreží rieky Laborec uprostred krásneho anglického parku, v susedstve barokového kostola Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie.

Celý areál bol v minulosti stredovekým hradom a prešiel viacerými prestavbami a dostavbami.

Samotný hlavný kaštieľ je postavený paralelne s riekou Laborec na osi hlavného vstupu do parku a do court d´honeur v predpolí kaštieľa. Čestné nádvorie lemujú po oboch stranách budovy pravého a ľavého krídla kaštieľa. Na pozemku kaštieľa sa nachádzajú  pozostatky románskej rotundy. Rotunda a kamenná platňa s doteraz nerozlúšteným nápisom (objavená bola počas výskumu v interiéri rotundy) patria do dnešných dní medzi veľké záhady slovenskej archeológie.

V kaštieli sú umiestnené výstavné priestory – archeológia, etnografia, historický nábytok, história stavby a rodu Sztaray. V hlavnej budove sa nachádza významný spoločenský priestor – veľká sála – s východom na terasu.

Budova kaštieľa je podpivničená a pozostáva z prízemia, poschodia a podkrovia, ktorénebolo využité.

Projekt obnovy a celkovej rekonštrukcie bol náročný predovšetkým v súvislosti so vzácnymi archeologickými nálezmi, ktoré boli súčasťou kaštieľa.

Predmetom rekonštrukcie bola  hlavná budova  a pravé krídlo kaštieľa , inžinierske siete (plyn, prípojka vody, dažďová kanalizácia a vsakovanie dažďových vôd), oplotenie, chodníky.

Nerekonštruovali sa vonkajšie fasády a  ľavé krídlo kaštieľa , ktoré už bolo  zrekonštruované skôr.

Práce sa vykonávali  súčasne aj na predpolí hlavného vstupu do areálu Zemplínskeho múzea, kde sa zrealizovalo úplné sfunkčnenie drobnej stavby kiosku, priľahlých komunikácii a parkovacích miest pre návštevníkov. V centrálnej budove kaštieľa boli komplexne vymenené   dverné a okenné výplne, rozvody ústredného kúrenia, ELI  , ZTI a tepelné hospodárstvo, zrealizované povrchové úpravy stien, stropov a podláh, prestavaná a sfunkčnená  podkrovná časť pravého krídla pre návštevníkov kaštieľa. Súčasťou diela boli  náročné reštaurátorské práce – a to  reštaurovanie kamenných portálov, schodov, kamenných krbov, erbu na priečelí budovy, historických drevených dverných výplní a štukovej výzdoby.  

Cieľom rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach bolo zachovanie existujúcich pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky s dôrazom na rešpektovanie dispozície objektu a obnovu architektonických, umelecko-remeselných detailov s prihliadnutím na zachovanie historických originálov , ako aj zvýšenie kvality kultúrnych služieb poskytovaných Zemplínskym múzeom v Michalovciach a efektívnejšie využitie existujúcich priestorov.

Zriaďovateľom Zemplínskeho múzea v Michalovciach je Košický samosprávny kraj. Na jeho obnovu získal finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP) v rámci prioritnej osi 3 cielenej na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.

Rekonštrukcie od EURO BUILDING

Top